Tüzük

TÜRKİYE VE YENİ ZELANDA KÜLTÜR TOPLULUĞU
2023
ANAYASA VE KURALLAR.
ANONİM ŞİRKETLER SİCİL YARDIMCISI
WELLINGTON

Yeni Zelanda Türk Derneği A.Ş.

1.0 İsim

1.1 Derneğin adı New Zealand Turkish Society Incorporated ("Dernek") şeklindedir.

(topluluk) NZTS olarak kısaltılmıştır.

1.2 Dernek 01.12.201.4 sayılı kararla oluşturulmuştur.

2.0 Kayıtlı Ofis

2.1 Derneğin Kayıtlı Ofisi [62 Dixon Street Te Aro / Wellington].

3.0 Toplumun Amaçları

3.1 Topluluğun amaçları şunlardır:

(Dernek kar amacı gütmeyen, apolitik ve hükümet dışı bir toplumdur).

 • Yeni Zelanda'da (Wellington) yaşayan Türk kökenli insanların ırk, sosyal konum, meslek, siyasi veya dini inançları ne olursa olsun derneği olmak. Türk yaşam tarzına ve kültürüne ilgi duyan ancak Türkçe bilmeyenleri de kapsar.
 • Türkçeyi beslemek: dil, kültür, örf, adet, manevi yönler, alışkanlıklar, sosyal hayat; ve Yeni Zelanda kültürel yaşamına katkıda bulunmak.
 • Türk ve Yeni Zelanda yaşam tarzları arasında bir köprü olmak ve karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmek.
 • üyelerine refah, manevi ve topluluk sağlamak ve / veya geliştirmek

merkez(ler)in yanı sıra eğlence, eğitim, tartışma, spor, kültür ve müzik etkinlikleri için tesisler.

 • Yeni Zelanda'daki Türk toplumunun çıkarlarını geliştirmek ve temsil etmek.
 • kolaylaştırmak
 • sosyal ve ticari ilişkiler.
 • Yeni Zelanda Türk toplumunun yerel, eyalet ve ulusal hükümetler ve diğer Yeni Zelanda devlet kurumlarıyla iletişimi.
 • teşvik etmek ve desteklemek-
 • Yeni Zelanda'da ve küresel olarak ANZAC ve Türk mirası.
 • Yeni Zelanda Türk toplumu için ilgi çekici anma ve anma etkinlikleri.
 • Yeni Zelanda - Türk dostluğunun değeri ve Yeni Zelanda Türk toplumunun Yeni Zelanda'daki yaşamın çeşitli yönlerine katkıları konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek için seminerler, çalıştaylar vb. düzenlemek ve düzenlemek.
 • Yeni Zelanda'daki, özellikle Wellington'daki Yeni Zelanda Türk toplumunu ırkçılığa, ayrımcılığa, aşırılığa, çok kültürlülük karşıtı davranışlara ve her türlü zorbalığa karşı desteklemek.
 • Yeni Zelanda Türk Topluluğu yararına çeşitli eğitim, kültür ve spor etkinliklerinin düzenlenmesini koordine etmek ve teşvik etmek.
 • Yeni Zelanda medyasına ve Türkçe medyaya Yeni Zelanda Türk toplumunu ortak ilgilendiren konularda bilgi sağlamak.
 • Yeni Zelanda Türk toplumu aleyhine ortaya atılan yanıltıcı ve asılsız iddialara karşı koymaya hazır entelektüelleri (örn. tarihçiler, akademisyenler, akademisyenler vb.) ve bireyleri desteklemek.
 • zaman zaman derneğin amaçlarına uygun diğer faaliyet veya projeleri belirlemek.
 • yukarıda belirtilen Hedefleri ve amaçları gerçekleştirmek için gerekli, uygun veya tesadüfi veya bu amaçlar doğrultusunda uygun ve yasal eylemler olarak kabul edilecek tüm faaliyetleri gerçekleştirmek ve yürütmek ve bu tür tüm yasal eylemleri yapmak

3.2 Maddi kazanç Derneğin amacı değildir.

TOPLUM YÖNETİMİ

4.0 Yönetim Komitesi

4.1 Derneğin, aşağıdaki kişilerden oluşan bir yönetim komitesi ("Komite") olacaktır:

(a) Başkan/Başkan;

(b) Sekreter;

(c) Sayman; Ve

(d) Dernek gibi diğer Üyeler karar verecektir.

4.2 Sadece Dernek Üyeleri Komite Üyesi olabilir.

4.3 Görevlilere ek olarak en az üç Komite Üyesi olacaktır.

5.0 Komite Üyelerinin Atanması

5.1 Dernek Toplantısında, Üyeler çoğunluk oyu ile aşağıdakilere karar verebilirler:

(a) Komitenin ne kadar büyük olacağı;

(b) Başkan/Başkan, Sekreter ve Sayman kim olacak;

(c) Herhangi bir Komite Üyesinin birden fazla pozisyonda bulunup bulunamayacağı

subay;

(d) Her bir kişinin ne kadar süreyle Komite Üyesi olacağı ("Süre").

6.0 Komite Üyeliğinin Sona Ermesi

6.1 Kişilerin Komite Üyeliği şu durumlarda sona erer:

(a) Komiteye yazılı bildirimde bulunarak istifa ederler.

(b) Bir Dernek Toplantısında Derneğin oy çokluğu ile kaldırılırlar.

(c) Sürelerinin sona ermesi.

6.2 Bir kişi Komite Üyesi olmaktan çıkarsa, bu kişi bir ay içinde tüm Dernek belgelerini ve mal varlığını Komiteye vermelidir.

7.0 Komite Üyelerinin Aday Gösterilmesi

7.1 Komite üyeleri için aday gösterme, Yıllık Genel Kurul Toplantısından en az 28 gün önce yapılmalıdır. Her aday, Üyeler tarafından yazılı olarak önerilecek ve desteklenecektir ve tamamlanan adaylık Sekretere teslim edilecektir. Aday gösterme işlemleri, Yıllık Genel Kurul Toplantısından önceki beşinci gün saat 17:00'de sona erecektir.

[Ayrıca kural 21.4(b)'ye bakın] Komitenin emekli olan tüm üyeleri yeniden seçilme hakkına sahip olacaktır.

7.2 Yıllık Genel Kurul Toplantıları arasında herhangi bir Görevli pozisyonunun boşalması durumunda, Komite bir sonraki Yıllık Genel Kurul Toplantısına kadar bu boşluğu doldurmak üzere başka bir Komite Üyesi atayabilir.

7.3 Yıllık Genel Kurul toplantıları arasında herhangi bir Komite Üyesi pozisyonunun boşalması durumunda, Komite bir sonraki Yıllık Genel Kurul Toplantısına kadar bu boşluğu doldurmak üzere başka bir Dernek Üyesi atayabilir.

7.4 Herhangi bir Komite Üyesi izinsiz olarak art arda üç toplantıya katılmaz ise, Başkan/Başkan o kişinin pozisyonunun boş olduğunu ilan edebilir.

8.0 Komitenin Rolü

8.1 Topluluğun kurallarına ("Kurallar") tabi olmak üzere, Komitenin rolü:

(a) Derneği yönetmek, yönetmek ve kontrol etmek;

(b) Topluluğun amaçlarını gerçekleştirmek ve bunu gerçekleştirmek için Para veya Diğer Varlıkları Kullanmak;

(c) Yıllık Genel Kurul Toplantılarında Üyelere sunulmak üzere yıllık mali tabloların onaylanması da dahil olmak üzere Derneğin mali işlerini yönetmek;

(d) Genel kabul görmüş muhasebe uygulamalarına uygun olarak muhasebe politikaları belirlemek

(e) Sorumluluğu devredin ve gerektiğinde üyeleri görevlendirin

(f) Tüm Üyelerin Kurallara uymasını sağlamak;

(g) Bir kişinin nasıl Üye olacağına ve bir kişinin Üyeliği nasıl sonlandıracağına karar vermek;

(h) Toplantıların zaman ve tarihlerini kararlaştırmak ve Toplantıların gündemini belirlemek;

(i) Şikâyetleri ele alma prosedürlerine karar vermek;

(j) Abonelikler ve harçlar dahil olmak üzere Üyelik ücretlerini belirlemek; (k) Düzenlemeler yapmak.

8.2 Komite'nin gücü bu Kurallarla veya Derneğin çoğunluk kararıyla sınırlandırılmadığı sürece, Komite, Topluluğun tüm yetkilerine sahiptir.

8.3 Komitenin tüm kararları oy çokluğu ile alınacaktır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın/Başkanın oyu belirleyici, yani ikinci bir oydu.

8.4 Komitenin yetkileri bu Kurallarla veya Derneğin çoğunluk kararıyla sınırlandırılmadığı sürece, Komitenin kararları Derneği bağlar.

9.0 Komite Üyelerinin Rolleri

9.1 Başkan/Başkan şunlardan sorumludur:

(a) Kurallara uyulmasını sağlamak;

(b) Toplantıların düzenlenmesi ve yeter sayının (Komitenin yarısı) bulunup bulunmadığının belirlenmesi;

(c) Toplantılara başkanlık etmek, kimin ne zaman konuşabileceğine karar vermek;

(d) Topluluğun işleyişini denetlemek;

(e) Her Yıllık Genel Kurul'da Derneğin faaliyetleri hakkında bir rapor sunmak.

9.2 Sekreter şunlardan sorumludur:

(a) Toplantı tutanaklarının kaydedilmesi; (b) Üye Kayıtlarının tutulması;

(c) Sayman'ın görevi için gerekli olanlar dışında Derneğin kayıtlarını, belgelerini ve defterlerini tutmak;

(d) Komite tarafından gerekli görüldüğü şekilde yazışmaların alınması ve cevaplanması;

(e) Yıllık Genel Kurul toplantısında Üyeler tarafından onaylanması üzerine Derneğin yıllık mali tablolarını Anonim Dernekler Mukayyidesine iletmek.

(f) Herhangi bir kural değişikliğini Anonim Şirketler Sicil Memuruna bildirmek;

9.3 Sayman şunlardan sorumludur:

(a) Topluluğun mali durumunun kolayca tespit edilmesini sağlamak için Topluluğun mali işlemlerinin uygun muhasebe kayıtlarını tutmak;

(b) Her Yıllık Genel Kurul'da sunulmak üzere yıllık mali tabloların hazırlanması. Bu beyanlar, Kuruluşun muhasebe politikalarına uygun olarak hazırlanmalıdır (bakınız 8.1.d).

(c) Her Yıllık Genel Kurulda bir mali rapor sunmak;

(d) Komite'nin belirlediği şekilde Komite'ye finansal bilgi sağlamak.

10.0 Komite Toplantıları

10.1 Komite toplantıları, video veya telefon konferansı veya Komitenin karar vereceği diğer formatlar aracılığıyla yapılabilir;

10.2 Komite Üyelerinin yarısından fazlası katılmadıkça Komite Toplantısı yapılamaz;

10.3 Başkan/Başkan, Komite Toplantılarına başkanlık eder veya Başkan/Başkanın yokluğunda, Komite bu toplantıya başkanlık etmesi için bir Komite Üyesi seçer;

10.4 Komite kararları oy çokluğu ile alınır;

10.5 Başkan/Başkan veya Başkan/Başkan olarak hareket eden kişinin belirleyici bir oyu vardır, yani ikinci bir oy;

10.6 Sadece bir Komite Toplantısında hazır bulunan Komite Üyeleri, söz konusu Komite Toplantısında oy kullanabilir.

10.7 Bu Kurallara tabi olarak, Komite kendi uygulamalarını düzenleyebilir;

10.8 Başkan/Başkan veya vekili gerekirse toplantıyı erteler.

10.9 Ertelenen Toplantılar: Tespit edilen toplantı saatinden itibaren yarım saat içinde

toplantı yeter sayısı sağlanamazsa toplantı, üyelerin talebi üzerine yapılmışsa feshedilir; diğer hallerde bir gün, saate ertelenir.

ve yeri Dernek Başkanı/Başkanı/ tarafından belirlenir ve ertelenen toplantıda çoğunluk sağlanamazsa başka bir toplantıya gerek kalmaksızın toplantı feshedilir.

ertelemeler. Başkan/Başkan, herhangi bir Dernek Toplantısını muvafakatiyle, zaman zaman ve yerden başka bir yere erteleyebilir, ancak ertelenen toplantılarda, geri bırakmanın yapıldığı toplantıda yarım bırakılan işler dışında hiçbir işlem yapılamaz.

Dernek üyeliği

11.0 Üye Türleri

11.1 Üyelik, Dernek tarafından kararlaştırılan farklı üyelik sınıflarından oluşabilir.

11.2 Üyeler, bu Kurallarda belirtilen haklara ve sorumluluklara sahiptir.

12.0 Üye Kabulü

12.1 Bir kişinin ("Başvuru Sahibi") Üye olabilmesi için:

(a) Kurallar, Tüzük veya Komite bunu gerektiriyorsa, bir başvuru formu doldurun; Ve

(b) Komitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgileri sağlayın.

12.2 Komite, Üyelik başvurularını incelerken Başvuru Sahibi ile görüşebilir.

12.3 Komite, karar verirken tam takdir yetkisine sahip olacaktır.

Başvuru Sahibinin Üye olmasına izin verin. Komite kararını Başvuru Sahibine bildirecektir ve bu karar nihai olacaktır.

13.0 Üye Kaydı

13.1 Sekreter, tüm Üyelerin adlarını, posta ve e-posta adreslerini ve telefon numaralarını ve Üye oldukları tarihleri ​​içeren bir Üye kaydını ("Kayıt") tutacaktır.

13.2 Bir Üyenin iletişim bilgileri değişirse, o Üye yeni posta veya e-posta adresini veya telefon numarasını Sekretere verecektir.

13.3 Her Üye, Komitenin gerektirdiği diğer ayrıntıları sağlayacaktır.

13.4 Üyeler, Üye Kaydına makul erişime sahip olacaktır.

14.0 Üyeliğin Sona Ermesi

14.1 Herhangi bir Üye, Sekretere yazılı bildirimde bulunarak istifa edebilir. 14.2 Üyelik aşağıdaki şekilde sonlandırılmıştır:

(a) Herhangi bir nedenle Komite, bir Üyenin Kuralları ihlal ettiği veya Kuralların amaçlarıyla tutarsız bir şekilde hareket ettiği görüşüne varırsa

Dernek, Komite Üyeye bu konuda yazılı bildirimde bulunabilir (*Komitenin Bildirimi"). Komitenin Bildirimi:

(i) Üyenin Kuralları nasıl ihlal ettiğini veya Derneğin amaçlarıyla tutarsız bir şekilde hareket ettiğini açıklamak;

(ii) Durumu düzeltmek için Üyenin ne yapması gerektiğini belirtin; veya Üyenin, Komitenin Üyenin Üyeliğini neden feshetmemesi gerektiğine dair gerekçelerini Komiteye yazması gerektiğini belirtin.

(iii) Komite'nin Bildirimini alan Üye'nin 14 gün içinde Komite'nin tatmin olmaması halinde, Komite'nin tamamen kendi takdirine bağlı olarak Üye'nin Üyeliğini derhal feshedebileceğini belirtin.

(iv) Komitenin Üyenin Üyeliğini sonlandırması durumunda Üyenin Derneğe itiraz edebileceğini belirtin.

(b) Üyenin Komite Bildirimini almasından 14 gün sonra Komite,

tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Üyenin üyeliğini oy çokluğuyla feshedebilir.

Derhal yürürlüğe girecek olan Üyeye yazılı bildirim ("Sonlandırma Bildirimi") vererek Üyelik. Fesih Bildirimi şunları belirtmelidir:

Üye, bir sonraki toplantıda yazılı bildirimde bulunarak Derneğe itiraz edebilir.

Üyenin Fesih Bildirimini almasından sonraki 14 gün içinde Sekretere ("Üye Bildirimi").

(c) Üye, Üyenin Bildirimini Sekretere verirse, Üyenin sonraki 28 gün içinde yapılacak bir Dernek Toplantısında adil bir şekilde dinlenilme hakkı olacaktır. Üye seçerse, Üye olayları gördüğü şekliyle Sekretere yazılı bir açıklama sağlayabilir ("Üyenin Açıklaması") ve Üye, Sekreterin Üyenin Açıklamasını almasını izleyen 7 gün içinde Sekreterin Üyenin Açıklamasını diğer tüm Üyelere vermesini isteyebilir. Üye, diğer Dernek Üyelerinin Üyenin Açıklamasını değerlendirmek için yeterli zamana sahip olduğuna ikna olmazsa, Üye, dinlenme hakkını bir sonraki Dernek Toplantısına kadar erteleyebilir.

(d) Üye, Dernek Toplantısında dinlendiğinde Dernek, Üyeyi ve Komite Üyelerini sorgulayabilir.

(e) Dernek, feshin devam edip etmeyeceğine veya Üyenin eski durumuna getirilip getirilmeyeceğine oy çokluğuyla karar verecektir. Derneğin kararı kesin olacak

15.0 Üyelerin Yükümlülükleri

15.1 Tüm Üyeler (ve Komite Üyeleri), Derneğin amaçlarını destekleyecek ve Topluluğun itibarını zedeleyecek hiçbir şey yapmayacaktır.

Para ve toplumun diğer varlıkları

16.0 Para ve Diğer Varlıkların Kullanımı

16.1 Dernek, Para ve Diğer Varlıkları yalnızca aşağıdaki durumlarda kullanabilir:

(a) Topluluğun bir amacı içindir;

(b) Herhangi bir Üyenin yalnızca kişisel veya bireysel yararına değildir; Ve

(c) Bu Kullanım, Komite tarafından veya Derneğin oy çokluğu tarafından onaylanmıştır.

17.0 Katılım Ücretleri, Abonelikler ve Harçlar

17.1 Herhangi bir Üye, Komite veya Dernek tarafından belirlenen tarihe kadar bir Abonelik veya harç ödemezse, Sekreter, ödenmemiş borçlar belirlenmiş bir tarihe kadar ödenmediği takdirde, Üyeliğin feshedileceğini yazılı olarak bildirecektir. Bu tarihten sonra Üyenin (Derneğe olan herhangi bir meblağı ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmaksızın) hiçbir Üyelik hakkı kalmayacak ve Dernek faaliyetlerine katılma hakkı olmayacaktır.

18.0 Ek Yetkiler

18.1 Dernek şunları yapabilir:

(a) Dernek amaçları için insanları istihdam etmek;

(b) Bir yediemin kullanabileceği herhangi bir yetkiyi kullanmak;

(c) Bir mütevellinin yatırım yapabileceği herhangi bir yatırıma yatırım yapın;

(d) Herhangi bir Dernek Toplantısında Çoğunluk oyu ile yetki verilmişse, borç para almak ve bunun için teminat sağlamak.

19.0 Mali Yıl

19.1 Topluluğun mali yılı, her yılın [tarih giriniz] tarihinde başlar ve bir sonraki yılın [tarih giriniz] tarihinde biter.

20.0 Mali Tabloların Güvencesi

Açıklama: Kuruluşun mali tablolar üzerinde hangi güvenceyi istediğini veya ihtiyaç duyduğunu değerlendirmesi gerekir. Bir gözden geçiren gerekliyse, paragraf 20.1'i, denetçi ise paragraf 20.2'yi veya 20.3'ü kullanın.

20.1 Dernek, derneğin yıllık mali tablolarını gözden geçirmek için bir muhasebeci (*Gözden Geçiren) atayacaktır. Gözden Geçiren bir

Gözden Geçiren'in finansal bilgilerin doğru olduğuna inanmasına neden olacak hiçbir şeyin Gözden Geçiren'in dikkatini çekmediğine dair bir rapor sağlamak amacıyla yapılan inceleme

Birliğin muhasebe politikalarına uygun olarak gösterilmemiştir. Gözden Geçiren, uygun niteliklere sahip bir kişi, tercihen Yeni Zelanda Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü üyesi olmalı ve Komite üyesi veya Dernek çalışanı olmamalıdır. Dernek, hareket edemeyecek durumda olan bir Hakem atarsa

herhangi bir nedenle Komite, yerine başka bir Gözden Geçiren atar. Komite, Gözden Geçiren'e aşağıdakileri sağlamakla yükümlüdür:

(a) Kayıtlar, belgeler ve diğer hususlar gibi, Komitenin mali tabloların hazırlanmasıyla ilgili olduğundan haberdar olduğu tüm bilgilere erişim

(b) İncelemeyi yapan kişinin inceleme amacıyla Komiteden talep edebileceği ek bilgiler; Ve

(c) Denetçinin kanıt elde etmeyi gerekli gördüğü Dernek içindeki kişilere makul erişim.

20.2 Dernek, derneğin yıllık mali tablolarını denetlemek için bir Denetçi atayacaktır. Denetçi, mali tabloların hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin raporlama yapacaktır.

her türlü maddi açıdan Derneğin muhasebe politikalarına uygun olarak. Denetçi uygun niteliklere sahip bir kişi olmalıdır. ve tercihen Yeni Zelanda Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü üyesi olmalı ve Komite üyesi veya Dernek çalışanı olmamalıdır. Dernek herhangi bir nedenle görevini yapamayacak durumda olan bir Denetçi atarsa, Komite yerine başka bir Denetçi atar.

Komite, denetçiye aşağıdakileri sağlamakla yükümlüdür:

(a) Komitenin konuyla ilgili olduğunun farkında olduğu tüm bilgilere erişim

kayıtlar, belgeler ve diğer hususlar gibi mali tabloların hazırlanması

(b) Denetçinin denetim amacıyla Komiteden talep edebileceği ek bilgiler; Ve

(c) Dernek içindeki denetçinin kanıt elde etmeyi gerekli gördüğü kişilere makul erişim.

20.3 Üyelerin %5'i tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen Dernek Toplantısında bir inceleme veya denetim talep edilmedikçe, yıllık mali tabloların gözden geçirilmesi veya denetlenmesine gerek yoktur.

toplantıların yürütülmesi

21.0 Dernek Toplantıları

21.1 Dernek Toplantısı, Yıllık Genel Kurul veya Özel Genel Kuruldur.

21.2 Olağan Genel Kurul, derneğin bilanço tarihinden itibaren en geç beş ay içinde yılda bir kez yapılır. Komite, Derneğin bu tarihler içinde ne zaman ve nerede toplanacağına karar verir.

21.3 Komite tarafından Özel Genel Kurul toplantıları düzenlenebilir. Sekreter, Üyelerin en az %10'u tarafından imzalanmış yazılı bir talep alırsa, Komite bir Özel Genel Kurul çağrısı yapmalıdır.

21.4 Sekreter:

(a) Tüm Üyelere, herhangi bir Dernek Toplantısında yürütülecek işle ilgili en az 14 gün Yazılı Bildirim verin

(b) Ek olarak, Sekreter uygun olarak şunları sağlayacaktır:

(i) Dernek faaliyetlerine ilişkin Başkan/Başkan Raporunun ve Komite tarafından onaylanan Yıllık Mali Tabloların bir kopyası,

(ii) Komite Adaylarının bir listesi ve sağlanmışsa bu Adaylar hakkında bilgi. (Sekreter, Üyelere A4 kağıdın bir tarafını aşan bilgiler vermemelidir.

(iii) Herhangi bir önergenin bildirimi ve Komite'nin bu önergelere ilişkin tavsiyeleri.

(iv) Sekreter tüm Üyelere iyi niyetle bir bildirim göndermişse, Toplantı ve işleri, yalnızca bir veya

daha fazla Üye bildirim almaz.

21.5 Tüm Üyeler Dernek Toplantılarına katılabilir ve oy kullanabilir.

21.6 Uygun Üyelerin en az %'si [sayı] katılmadığı sürece Dernek Toplantısı düzenlenemez. (Bu bir nisap oluşturacaktır.)

21.7 Tüm Dernek Toplantılarına Başkan/Başkan başkanlık edecektir. Başkanın/Başkanın yokluğunda Dernek, o toplantıya başkanlık etmesi için başka bir Komite Üyesi seçer. Dernek Toplantısına başkanlık eden herhangi bir kişinin belirleyici oyu vardır.

21.8 Bir Dernek Toplantısında verilen herhangi bir önerge üzerine, Başkan/Başkan iyi niyetle oy kullanıp kullanmamaya karar verecektir:

(a) Sesler;

(b) El kaldırma; veya

(c) Gizli oylama.

Ancak, herhangi bir Üye, sesli veya el kaldırmalı oylamaya başlamadan önce gizli oy talep ederse, oylamanın gizli oyla yapılması gerekir. Gizli oylama yapılırsa Başkan/Cumhurbaşkanı seçici, yani ikinci oya sahip olur.

21.9 Yıllık Genel Kurul'un işi:

(a) Bir önceki Derneğin Toplantı(lar)ının herhangi bir tutanağını almak;

(b) Dernek işleri hakkında Başkan/Başkan raporu;

(c) Dernek mali durumu ve Yıllık Mali Tablolar hakkında Sayman raporu;

(d) Komite Üyelerinin Seçimi; (e) Dikkate alınacak önergeler;

(f) Genel işler.

21.10 Başkan/Başkan veya vekili gerekirse toplantıyı erteler.

21.11 Ertelenen Toplantılar: Toplantı için belirlenen saatten itibaren yarım saat içinde yeter sayı sağlanamazsa toplantı, üyelerin talebi üzerine yapılmışsa feshedilir; Aksi halde Dernek Başkanı/Başkanı'nın belirleyeceği gün, saat ve yere ertelenir ve bu ertelenen toplantıda çoğunluk sağlanamazsa başka bir ara vermeye gerek kalmaksızın toplantı feshedilir. Başkan/Başkan, herhangi bir Dernek Toplantısını muvafakatiyle, zaman zaman ve yerden başka bir yere erteleyebilir, ancak ertelenen toplantılarda, geri bırakmanın yapıldığı toplantıda yarım bırakılan işler dışında herhangi bir işlem yapılamaz.

22.0 Dernek Toplantılarında Önergeler

22.1 Herhangi bir Üye, belirli bir Dernek Toplantısında, o toplantıdan en az 28 gün önce Sekretere yazılı bildirimde bulunarak, bir önergenin ("Üye Önergesi") oylanmasını talep edebilir. Üye ayrıca önergeyi destekleyici bilgiler ("Üye Bilgileri") verebilir. Komite, Derneğin önergeyi oylayıp oylamayacağına mutlak takdirine bağlı olarak karar verebilir. Ancak, Üye Önergesi uygun Üyelerin en az %'si [sayı] tarafından imzalanırsa:

(a) Üye tarafından seçilen Dernek Toplantısında oylanmalıdır; Ve

(b) Sekreter, Üyenin Bilgilerini, Üye tarafından seçilen Dernek Toplantısından en az 14 gün önce tüm Üyelere vermelidir; veya

Sekreter bunu yapmazsa, Üyenin önergeyi bir sonraki Dernek Toplantısında gündeme getirme hakkı vardır.

22.2 Komite ayrıca, derneğin oy kullanması için önergeler ("Komite Önergeleri") ileri sürmeye karar verebilir ve bunlar uygun şekilde bildirilecektir.

Ortak mühür

23.0 Ortak mühür

23.1 Komite, Dernek için ortak bir mühür sağlayacaktır ve zaman zaman onu yenisiyle değiştirebilir.

23.2 Sekreter, yalnızca Komite yetkisi tarafından kullanılacak olan ortak mührün gözetimine sahip olacaktır. Ortak mührün takıldığı her belge Başkan tarafından imzalanır ve Sekreter veya Komite üyelerinden biri tarafından tasdik edilir.

kuralları değiştirmek

24.0 Kuralları Değiştirmek

24.1 Dernek, bir Dernek Toplantısında hazır bulunan ve oy kullanan Üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınan bir kararla bu Kuralları değiştirebilir veya değiştirebilir.

24.2 Bu Kuralları değiştirmek veya değiştirmek için önerilen herhangi bir önerge, uygun Üyelerin en az %[sayı] tarafından imzalanacak ve önergenin değerlendirileceği Dernek Toplantısından en az 28 gün önce yazılı olarak Sekretere verilecek ve önerinin nedenlerinin yazılı bir açıklaması eklenecektir.

24.3 Herhangi bir Kural değişikliğinin dikkate alınacağı Genel Kurul'dan en az 14 gün önce, Sekreter tüm Üyelere önerilen önergeyi, önerinin nedenlerini ve Komite'nin sahip olduğu tavsiyeleri yazılı olarak bildirecektir.

24.4 Bir Kural değişikliği Genel Kurul tarafından onaylandığında, Sekreter değişiklikleri Anonim Dernekler Yazı İşleri Müdürüne teslim edene kadar hiçbir Kural değişikliği yürürlüğe girmeyecektir.

Tüzük

25.0 Derneği yönetecek Yönetmelik

25.1 Komite, bu kurallara veya kanun hükümlerine aykırı olmadığı sürece, zaman zaman derneğin genel yönetimi için tüzükler yapabilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Bu tür tüm tüzükler Dernek üyeleri için bağlayıcı olacaktır. Şu an için tüzüğün bir kopyası, Sekreterin talebi üzerine herhangi bir üye tarafından incelenebilir.

sona eriyor

26.0 Kapanış

26.1 Dernek tasfiye edilirse:

(a) Derneğin borçları, giderleri ve yükümlülükleri ödenir;

(b) Fazla Para ve Derneğin Diğer Varlıkları aşağıdaki şekillerde elden çıkarılabilir:

(i) Kararla; veya

(ii) 1908 Anonim Dernekler Yasası hükümlerine göre; Ancak

(c) Herhangi bir Üyeye dağıtım yapılamaz;

(d) Artan Para ve Diğer Varlıklar şuralara dağıtılacaktır: [Yasanın S.27'sine bakın]

 • [Bir veya daha fazla kuruluş/amaç belirtin].

Tanımlar

27.0 Tanımlar ve Çeşitli hususlar

27.1 Bu Kurallarda:

(a) "Çoğunluk oyu", bir Toplantıda hazır bulunan ve o Toplantıda alınan bir karar üzerine o Toplantıda oy kullanma ve oy kullanma hakkına sahip olan Üyelerin yarısından fazlasının yaptığı oy anlamına gelir.

(b) "Para veya Diğer Varlıklar", Dernek tarafından herhangi bir ölçüde sahip olunan veya kontrol edilen herhangi bir gerçek veya kişisel mülk veya bunlardaki herhangi bir menfaat anlamına gelir.

(c) "Dernek Toplantısı", herhangi bir Yıllık Genel Kurul veya herhangi bir Özel Genel Kurul anlamına gelir, ancak bir Komite Toplantısı anlamına gelmez.

(d) "Para veya Diğer Varlıkları Kullanmak", kullanmak, işlemek, yatırım yapmak, devretmek, vermek,

Para veya Diğer Varlıkları uygulamak, harcamak, elden çıkarmak veya bunlarla başka bir şekilde işlem yapmak.

(e) "Yazılı Bildirim", posta, elektronik araçlar (e-posta ve web sitesi ilanı dahil) veya süreli yayınlarda reklam veya bu yöntemlerin bir kombinasyonu yoluyla iletişim anlamına gelir.

(f) varsayılır ki

(i) Eril kullanıldığı yerde dişil de dahil edilir

(ii) Tekil kullanıldığında, ismin çoğul biçimleri de anlaşılır.

(iii) Başlıklar bir referanstır ve kuralların bir parçası değildir.

(g) Bu kurallarda yer almayan hususlar Komite tarafından karara bağlanır.